top of page
Zoeken

Bestuurszaken


Beste lezer,

Hierbij geef ik je een update van wat er in de afgelopen maanden voor ons als bestuur en vereniging de afgelopen maanden is gebeurd. Het was (en is) een enorme uitdaging om de boel draaiende te houden, gezien de beperkte mogelijkheden door de coronamaatregelen. Ook hebben we op een aantal belangrijke plekken nog steeds vacatures en heeft Alex van der Slot, een spil voor onze horeca en het pand, te kampen gehad met gezondheidsproblemen. Gelukkig hebben we dankzij de inzet, energie en betrokkenheid van de vrijwilligers toch weer wat activiteiten en events kunnen organiseren en hebben we als bestuur ook niet stilgezeten.

Ik wens je veel leesplezier!


Hartelijke groet, mede namens het bestuur,

Debbie Helaha, voorzitter COC Leiden


Algemene Ledenvergadering COC Leiden 28 juni 2021 (op locatie en online)

In de vorige nieuwsbrief is hier al over verteld. Mocht je die niet hebben kunnen lezen, dan volgt hier een korte samenvatting.

- Jaarrekening 2020 is vastgesteld

- Mondelinge toelichting op het jaarverslag 2020 en het jaarplan 2021.

- Begroting 2021 volgt in een extra ALV in het najaar, daarover later meer.

- Anja Schrage en Erik van der Sandt zijn officieel voorgesteld aan de ALV en met instemming van de ALV door het bestuur benoemd als bestuurslid algemene zaken.

- Met heel veel dank voor hun getoonde inzet en werk, hebben we die avond met bloemen en waarderende woorden afscheid van hen genomen van: Herman Meulenbeld (penningmeester), Peter Schaap (secretaris) en Malika Koet (bestuurslid algemeen). Chris de Waard, Madelon Cramwinckel en Jeroen Haver van de benoemingsadviescommissie (BAC) en Wim Reinders van de Kascontrole Commissie (KCC)

Peter is sinds zijn vertrek als secretaris in december 2020 inmiddels alweer een paar maanden nauw betrokken bij de werkgroep PR en Communicatie. Malika is uiteraard niet meer weg te denken uit de vereniging en gaat zich in ieder geval weer verbinden aan Sunday Times.


Vacature secretaris

Bert Zinger was sinds 1 december 2020 secretaris a.i. nadat al een tijdje algemeen bestuurslid was. Tijdens de ALV kondigde hij aan zich niet verkiesbaar te stellen, wat we uiteraard heel jammer vonden. Bert heeft tot 1 oktober jl. de taken van secretaris nog waargenomen. Momenteel staat de vacature nog steeds open en worden de secretaris taken onderling in het bestuur waargenomen. Dat is uiteraard geen ideale situatie, we zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe secretaris!


El Cid week 16 – 20 augustus

Net als voorgaande jaren hebben we weer met een stand gestaan op de informatiemarkt van de El Cid, de introductieweek voor eerstejaars studenten aan de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden. Romy van Keppel (PR en Comm) en ik hebben in luttele weken voorafgaand aan de El Cid nieuwe flyers en promomateriaal ontworpen en besteld.

Dit jaar had de El Cid Commissie gekozen om de infomarkt niet een dag maar een hele week te laten duren. Gedurende vier dagen stonden daarom vele studentenverenigingen en andere organisaties zoals wij, in het Huigpark, in weer en wind.

We hebben ontzettend leuke enthousiaste reacties gekregen van bezoekers, (LHBTI+) jongeren die blij waren om ons daar te zien. Ook hebben we weer nieuwe contacten weten te leggen met een aantal studentenverenigingen. Leuk en interessant voor eventuele samenwerkingen in de toekomst. Met dank aan Romy, Mira, Remke, Kim, Hajo, Bonnie, Slava en Dennis voor de bemensing van onze mooi versierde kraam!


Open monumentendagen 11 en 12 september 2021

De Kroon was dit jaar een van de 30 gebouwen en monumenten in Leiden die fysiek bezocht konden worden. In dit weekend hebben we ruim 200 bezoekers mogen ontvangen die informatie over COC Leiden hebben gekregen en uiteraard over het pand. Het team van PR en Communicatie heeft met oude afbeeldingen en krantenknipsels uit het Gemeentearchief aan de Leidse Boisotkade, een kleine maar mooie en interessante overzichtstentoonstelling hebben gemaakt over de geschiedenis van het pand. Bezoekers konden deze en het pand uiteraard bekijken. Onze eigen Anja Schrage, gaf op zaterdag een persoonlijk rondleidingen door het pand. Wat bijzonder en goed is voor onze zichtbaarheid, is dat de Regenboogwandeling (ooit gemaakt door Peter van Eeten) in het programma van de Open Monumentendagen is opgenomen. Je kan deze uiteraard nog steeds lopen, klik hier voor de route.


Extra ALV 7 oktober 2021

Op deze datum hebben we een extra ALV gehouden (live en online). Hierin is de begroting voor 2021 vastgesteld en het gewijzigde en uitgebreide vrijwilligershandboek. Op de website kun je deze stukken verder vinden.

Martin Frank is door de ALV als nieuwe penningmeester benoemd. Martin liep sinds juli jl. al mee als aspirant-penningmeester en we zijn dan ook heel blij dat hij gekozen is. Martin is in het dagelijks leven privacy-officer bij het LUMC, van huis uit fiscaal jurist en is een aantal jaar geleden voorzitter geweest van COC Rotterdam. Daarnaast was hij ruim veertien jaar penningmeester van de stichting Vogelklas Karel Schot uit Rotterdam.

Felix Stam, coördinator van de werkgroep Politiek, heeft zich bereid verklaard om lid te worden van de kascontrole commissie. Zoals al was aangekondigd hebben we met bloemen en mooie woorden, afscheid genomen van Bert Zinger als secretaris. Bert gaat ons gelukkig niet helemaal verlaten, maar samen met Malika neemt hij de taken op zich van vrijwilligerscoördinator. Daar zijn we blij mee!


Coming Out Day 11 oktober 2021

In het kader van Coming Out Day hebben we op maandag 11 oktober een zichtbaarheidsactie in de stad gehouden. Romy, Wietse en Edwin hebben op de vroege ochtend flyers, regenboogvlaggen en andere regenboogattributen uitgedeeld op het plein voor de hoofdingang van Leiden Centraal en in de Haarlemmerstraat. Ook heeft een flink aantal lokale ondernemers en andere organisaties gratis een regenboogvlag opgehaald om deze zichtbaar op te hangen aan hun winkel, restaurant of bedrijfspand.

Naast dat er uiteraard veel gemeenten en organisaties een regenboogvlag hebben laten wapperen, waren Martin en ik aanwezig bij de vlaghijsing van de gemeente Katwijk. De wethouder daar, Corine van Starkenburg, had hiervoor speciaal de beroemde Nederlands turner en Pride Ambassadeur 2019 Jeffrey Wammes uitgenodigd. Het was een feestelijk en gezellig gebeuren waarbij er ook een grote vertegenwoordiging aanwezig was van LHBTI_Kattuk, het lokale netwerk voor LHBTI+-jongeren.


Programma Week van Coming Out Day (11, 13 en 14 oktober 2021)

We hebben ook – voor de eerste keer- een speciaal en inhoudelijk weekprogramma georganiseerd dat goed is bezocht en als leerzaam en interessant werd ontvangen.

Op maandag hielden we een open gespreksavond met een panel van diverse LHBTI+-personen uit de Leidse regio: Magda Römgens (Miss senior Pride 2021), Kai Tjong Ayong (student archeologie), Annet Struik (Bi+ NL), Luna Rezai (LGBTQ-Network Universiteit Leiden) en Luca Mcguire (oud GSA-leerling van het Vlietlandcollege). Speciale gast was Yvonne van Delft, wethouder Emancipatie in Leiden. Onder leiding van een gespreksleider - Annemieke van Soest – spraken het panel en mensen uit het publiek over thema’s als zichtbaarheid, veiligheid, jezelf kunnen zijn en LHBTI+ jong en oud. Er kwamen mooie verhalen naar boven over de strijd voor acceptatie van onze gemeenschap maar ook schrijnende verhalen over (persoonlijke) ervaringen van discriminatie en uitsluiting, die helaas ook plaatsvinden binnen de LHBTI+-gemeenschap zelf. Bijvoorbeeld als het gaat over bi-seksualiteit of LHBTI+-/queer mensen van kleur.

Slotconclusie van de avond: een inspirerende avond met mooie gesprekken, als LHBTI+-gemeenschap hebben we veel mooie dingen bereikt, maar de strijd is nog lang niet gestreden.


Op woensdag werd er een open voorlichtingsavond gehouden door Remke Verdegem, coördinator van het team Voorlichting. Je vindt het verslag van die avond elders in deze nieuwsbrief. De donderdag was weggelegd voor een open filmavond met Sebastiaan Kes, maker van de ‘Monument van Trots’, n.a.v. het 30-jarig bestaan van het Homomonument in Amsterdam. De film schetst een beeld van de emancipatiestrijd van de LHBTQI+-gemeenschap door de jaren heen. Historische beelden van evenementen bij het homomonument vertellen het verhaal van de roze revolutie in Nederland. Activisten en historici voeren het woord, waarbij steeds de parallel tussen het heden en verleden centraal staat.

Na afloop van de film is Sebastiaan kort ingegaan op vragen uit het publiek.


Coming Out Day 2022

Met deze speciale week wilden we het belang van Coming Out Dag extra aandacht geven. Niet alleen het vieren dat je jezelf mag en kan zijn, maar misschien nog belangrijker, het bespreekbaar maken zodat er uiteindelijk ook dingen echt kunnen en gaan veranderen. De week was zo’n succes dat we hebben besloten om iets dergelijks volgend jaar weer te organiseren. Het is een mooie gelegenheid is met diverse personen en organisaties in gesprek te gaan over belangrijke LHBTI+-zaken en om voorlichting te geven over de regenbooggemeenschap.


Diversiteitskunstwerk

Zoals al een keer eerder is vermeld, zijn we in samenwerking met kunstenaar Koen Hauser bezig met een diversiteits/LHBTI+-kunstwerk. Het motto van het kunstwerk is ‘Kunnen zijn wie je bent’ waarmee een brede boodschap wordt uitgedragen over diversiteit en inclusie in de samenleving.

Het ontwerp voor het kunstwerk wordt een bronzen mensfiguur dat geplaatst wordt in het midden van het zitelement op de kruising van de Haarlemmerstraat/Lange Mare. Het figuur zal een collage worden van verschillende elementen van bestaande beelden uit de kunstgeschiedenis en nieuwe 3D scans. Voor deze scans heeft Koen in de zomer een aantal fotoshoots en scanmomenten gehouden met een aantal mensen uit de LHBTI+-gemeenschap (o.a. uit de klankbordgroep voor het kunstwerk en een aantal van onze vrijwilligers). De scans zijn omgezet in 3D beelden die op hun beurt weer omgezet worden in 3D vormen die nodig zijn om het brons te gieten. Op deze manier maken dus ook bijna ‘letterlijk’ mensen uit de gemeenschap zelf onderdeel uit van het kunstwerk.

Op moment van dit schrijven zijn we aan het wachten op een definitief besluit inzake een vergunning voor de plaatsing en financiering door het Mondriaanfonds waar een aanvraag voor loopt. Het Lucas van Leydenfonds heeft inmiddels al een bijdrage toegezegd.


Voorlichting

In de afgelopen maanden hebben we een aantal nieuwe voorlichters kunnen begroeten.

Sinds dat de maatregelen op de scholen weer versoepeld zijn, kregen we mondjesmaat ook weer wat aanvragen binnen voor een gastles over seksuele – en genderdiversiteit.

Onlangs hebben Remke en Anouk zelfs een open workshop over genderdiversiteit mogen verzorgen op het Da Vinci College in Leiden waar ruim 30 docenten op af zijn gekomen. De workshop had de aansprekende naam ‘Pizza of Taco’s’. Naast dat er een stukje kennisoverdracht plaatsvond, was er ook ruimte voor een open gesprek met docenten over genderdiversiteit in het algemeen en over waar zij tegenaan lopen in hun contact met genderdiverse leerlingen. De docenten hebben er veel van opgestoken, ondanks dat er veel nieuwe begrippen waren en veel stof om in een keer goed te kunnen verwerken. Ook kost het tijd om die inzichten te vertalen naar concrete acties. De zaadjes zijn echter geplant.


Overige Bestuurszaken

In de afgelopen maanden hebben we onder andere gesprekken gevoerd met de gemeente over de besteding van onze subsidie en de verantwoording over het eerste half jaar van 2021 daarover. Ook hebben we een aantal persmomenten gehad o.a. bij Sleutelstad.

We zijn regelmatig aan het zoeken of we worden benaderd voor nieuwe of andere vormen van samenwerking om onze maatschappelijke doelstellingen te kunnen behalen: vergroting van de zichtbaarheid, acceptatie en emancipatie van de LHBTI+-gemeenschap. Zo zijn we sinds 2020 in contact geraakt met Stichting Jura, die in samenwerking met Sebastiaan Kes (maker van de documentaire ‘Monument van Trots’) bezig is met een sociaal-maatschappelijk mediaproject getiteld ‘Later’ op te zetten rond LHBTI-ouderen in samenwerking met de Stichting Human FOCUS. Het project wordt landelijk uitgezet waarbij er ook aan aantal andere COC-verenigingen betrokken is. Het zal niet vreemd in de oren klinken dat het project vertraging heeft opgelopen door corona. Vanuit COC Leiden zijn er inmiddels wel twee bijeenkomsten geweest van zogenaamde focusgroepen van roze ouderen uit Leiden en omgeving.

Als alles goed gaat en de maatregelen laten het toe, dan organiseert Stichting Jura in samenwerking met ons, volgend jaar in mei een groot symposium in Leiden. Hierbij wordt er een plenair debat gehouden over de vraag hoe de situatie en het toekomstperspectief van roze ouderen in de regio kan worden verbeterd. Het symposium is bedoeld voor roze ouderen, zorgverleners, welzijnsmedewerkers, beleidsmakers, zorgpersoneel in opleiding, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en ouderenorganisaties. Roze 50+ ambassadeurs en beleidsambtenaren die de regenbooggelden/LHBTI+-emancipatie in hun portefeuille hebben, worden ook uitgenodigd.


Andere thema’s waar we mee bezig zijn:

- LHBTI+-ers en sport: Samen met de gemeente Leiden zijn we aan het onderzoeken of er onder begeleiding van de John Blankenstein Foundation iets kan worden opgestart om aandacht te besteden aan een veilig en inclusief klimaat bij Leidse sportclubs.

- Roze ouderen en de Roze Loper: we zijn bezig om een campagne op te zetten om het belang van veilige en passende zorg voor roze ouderen weer onder de aandacht te brengen.

- In de loop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen zal de werkgroep Politiek op locatie een regenboogdebat organiseren met diverse politieke partijen, mits de coronamaatregelen dat tegen die tijd toelaten. - Een succes is geboekt in de gemeente Oegstgeest waar op 30 september jl. een initiatiefvoorstel van PrO en D66 is aangenomen voor een Regenboogagenda, waardoor ze aan de slag gaan om discriminatie van de LHBTIQ+ tegen te gaan en acceptatie te bevorderen. Voor de commissievergadering waar dit initiatiefvoorstel werd behandeld, heeft Felix Stam namens COC Leiden, ingesproken.

- In de stad Leiden zijn er meerdere organisaties, groepen en personen die werken aan meer zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Zo heb je bijvoorbeeld Leiden Pride (netwerk van studenten), LUMC-pride (het ‘roze’ netwerk van het LUMC) of het LGBTIQ-netwerk van de universiteit Leiden. Het lijkt interessant genoeg om kennis met elkaar te maken en te onderzoeken of en waarin we eventueel kunnen samenwerken, samen staan we immers sterker. Op 22 november a.s. organiseert de gemeente Leiden daarom op aandragen van ons, een eerste kennismakingsbijeenkomst voor een zogenaamde denktank met een aantal Leidse groepen en organisaties die LHBTI+-minded of bongenoten zijn. COC Leiden neemt daar uiteraard ook aan deel. De intentie is om te kijken of er volgend jaar activiteiten en/of events georganiseerd kunnen worden georganiseerd in het kader van Pride.


Werkgroepactiviteiten en de horeca

Nadat de maatregelen circa twee maanden geleden weer iets werden versoepeld, is een aantal werkgroepen langzaamaan weer opgestart met activiteiten. Zo hebben we inmiddels sinds de zomer, twee gezellige Sunday Times activiteiten gehad (een pubquiz en een ‘ouderwetse’ feestavond), heeft AutiRoze een nieuwe tweede begeleider/coördinator kunnen verwelkomen in de persoon van Morgan Hoorweg en is er weer een bijeenkomst georganiseerd. Het Transcafé is een aantal keer gehouden, waarbij bezoekers op de editie van 6 november jl. mee konden doen aan een glamour fotoshoot door Mira Albersen (ontwerper van ons logo). Zonder Stempel heeft in september ook weer een bijeenkomst gehad die werd opgeluisterd met een heerlijke barbecue. Ook is het 40+cafe weer open en heeft Cocktail na lange tijd weer een bijeenkomst gehad met als nieuwe coördinator Eric Beckers. Voor de groepen van J&O (zowel in Leiden als in Alphen aan den Rijn) en ExpresZo zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe coördinatoren en begeleiders.


Vacatures en nieuwe vrijwilligers, zichtbaarheid en bekendheid

De werkgroep PR en Communicatie heeft zich in de afgelopen maanden gestort op het maken van o.a. een heus communicatieplan, het verder verfraaien van de website en het bijhouden van de socials. Ook in het bedenken en uitvoeren van diverse PR-activiteiten om COC Leiden en COC de Kroon meer bekendheid te geven waarbij het ook de hoop is dat potentiële vrijwilligers ons beter weten te vinden.


In deze tijd waarin we als de Kroon niet open hebben kunnen gaan (door de maatregelen en een tekort aan horecavrijwilligers) is het een uitdaging om mensen betrokken te houden en nieuwe vrijwilligers te vinden. Op zich melden zich wel nieuwe mensen aan die interesse hebben om bij onze mooi vereniging een steentje bij te dragen. Maar we hebben echt nog meer mensen nodig, dus help!

Ben je zelf nog geen vrijwilliger bij ons maar zou je wel iets willen doen? Een biertje tappen, een jongerengroep begeleiden of plaatsnemen in het bestuur? Kijk hier voor al onze vacatures en meld je aan via info@cocleiden.nl, ook als je nog niet zo goed weet wat je zou willen of kunnen doen. Er is altijd wel iets te doen!

88 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page