BESTUURSREGLEMENT

BESTUURSREGLEMENT COC Leiden (regels in verband met horecavergunning)

 

Preambule
 

In overweging nemende dat:

•Onze vereniging, het COC Leiden, op bas

•is van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

•Ons pand met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;

•een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in ons pand waarborgen;

•in een bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

•het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie kunnen de Belastingdienst overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniging;heeft het bestuur van het COC Leiden per 1 januari 2003 het volgende bestuursreglement vastgesteld.

 

Paragraaf 1 - Algemene bepalingen

 

Artikel 1 - Begripsbepalingen

1.Alcoholhoudende dranken:

•Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

•Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

2.Sociale Hygiëne:

•Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. Het gaat vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.

•Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

3.Leidinggevenden:Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in ons pand.

4. Barvrijwilliger:Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden achter de bar uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

 

Artikel 2 - Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

1.Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

2.Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

3.Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar worden opgehangen.

4.De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

5.Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

6.Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen.

7.Het is verboden personen tot het pand toe te laten die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

 

Artikel 3 - Vaststellen en wijzigen

1.Het bestuur stelt het reglement zelf vast. Wijzigingen van dit bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.

2.Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank-en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.

3.Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

4.Indien een bestuursreglement is vastgesteld zónder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

 

Paragraaf 2 - Sociaal Hygiënische bepalingen

 

Artikel 4 - Aanwezigheid

Op de momenten dat in het pand alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

 

Artikel 5 - Huis- en gedragsregel

1.Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het pand;

2.Het is niet toegestaan om gekochte alcoholhoudende drank elders dan in het pand te nuttigen;

3.Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd;

4.Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken slechts zeer beperkt alcohol gedurende hun bardienst;5.Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, ‘meters bier’ en ‘rondjes van de zaak’ zijn niet toegestaan;

6.Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot;

7.Personen die agressie of ander hinderlijk normafwijkend gedrag vertonen kunnen door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het pand worden verwijderd.

 

Artikel 6 - Openingstijden en schenktijden

1.De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning;

2.De tijdstippen waarop alcohol wordt geschonken zijn conform de drank- en horecavergunning; alcohol geschonken:

3.Als tijdens de schenktijden 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen sterk alcoholische drank geschonken.

 

Artikel 7 - Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligersVoor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

1.Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud;

2.Zij hebben een instructie ‘verantwoord alcoholgebruik’ gevolgd;

3.Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;

4.Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins.

Een instructie ‘verantwoord alcoholgebruik’ voor barvrijwilligers wordt gegeven door het bestuur, de leidinggevenden genoemd op de vergunning of een ter zake deskundige, en de instructie bestaat uit ten minste:

  • a.instructie over de wijze waarop verantwoord alcoholgebruik binnen de vereniging kan worden bevorderd;

  • b.de huis- en gedragregels, conform het gestelde in artikel 5;

  •  

c.de sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.

 

Artikel 8 - Voorlichting1.

Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3), huis- en gedragsregels en paracommercie-bepalingen worden zichtbaar opgehangen.

2.Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik

3.Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

 

Artikel 9 - Handhaving, klachtenprocedure en sancties

1.Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.

2.Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.

3.Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij bewezen overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik kunnen maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

4.Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.

 

Paragraaf 3 - Paracommercie-bepalingen

Artikel 10 - Toegelaten horeca-activiteiten

1.De vereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De vereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.

2.De horeca-activiteiten worden door de vereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van de doelgroep, zoals vastgelegd in de statuten van de vereniging, die bij de activiteiten van de vereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.

3.Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de vereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná:•activiteiten van de vereniging binnen het kader van de doelstelling van de vereniging zoals opgenomen in de statuten.

4.Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal het pand, voor zover hier van toepassing in verband met de drank- en horecawet en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de vereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

5.Geen reclame mag worden gemaakt door de vereniging voor niet binnen de doelstelling vallende respectievelijk andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

Artikel 11 - Handhaving, klachtenprocedure en sancties

1.Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement, inclusief de paracommercie-bepalingen.

2.Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in artikel 10 dienen door rechtstreeks belanghebbenden onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur.

3.Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener van de klacht.

 

SlotDit reglement is totstandgekomen door gebruikmaking van het model bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ zoals dat door het NOC*NSF Breedtesport is opgemaakt. Het model is aangepast op de specifieke situatie van het COC Leiden en treedt voor het COC Leiden in werking op 1 januari 2003.